I licytacja nieruchomości nr KW:  TO1U/00007423/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza nr VII w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie

KM 2527/18 i innych  na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 19 PAŹDZIERNIKA 2022r.  o godz. 11:00 w sali nr 21

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości

SŁUP 43  , GMINA GRUTA ,  86-330 MEŁNO

  stanowiącej:

Nieruchomość gruntową zabudowaną: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 154m2 , budynkiem inwentarskim o pow. 284m2, garażem o pow. 48m2, 3 budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 167m2 oraz drewnianą stodołą o pow.518m2; oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 331/2 o pow.0,600ha , 331/7 o pow. 0,2565 obręb 14 Słup o łącznej powierzchni 0,8565 ha ,  położonej w miejscowości SŁUP gmina Gruta , nieruchomość obciążona 2 wpisami dożywocia  – dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00007423/1.

Suma oszacowania wraz z wpisanymi ograniczonymi prawami rzeczowymi z tytułu dożywocia wynosi 329.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   246.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  32 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) , do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.      Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy do wglądu  w kancelarii