I LICYTACJA UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 3/64 W NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW: TO1U/00002107/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza nr VII w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie Kmp 12/17 oraz innych
na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 10 PAŹDZIERNIKA  2022 r.  o godz. 11:10 w sali nr 4

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23

odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 7 wynoszącego 3/64  w niewydzielonej części nieruchomości  położonej   

  86-300 GRUDZIĄDZ ul. Armii Krajowej 22

  stanowiącego:

udział nr 7 wynoszący 3/64 w  niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym typu kamienica o powierzchni użytkowej 939,95 m2, znajdującej się w miejscowości Grudziądz  ul. Armii Krajowej 22 , działka ewidencyjna nr 26 obręb 31 M.Grudziądz o powierzchni 0,0708ha  – dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00002107/5 .

Suma oszacowania udziału nr 7 stanowiącego 3/64 części w niewydzielonej części nieruchomości  wynosi 40.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej łącznej sumy oszacowania, to jest  4.000,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) , do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

operat szacunkowy (do wglądu u komornika)

obwieszczenie.pdf