I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW:  TO1U/00055043/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie KM 134/20 i inne

i innych  na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2022r.  o godz. 12:30 w sali nr 11

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości

SZCZEPANKI  , GMINA ŁASIN ,  86-320 SZCZEPANKI

  stanowiącej:

Nieruchomość gruntową niezabudowaną , oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 161/2 obręb 0013 SZCZEPANKI, o  powierzchni  3,0085 ha, stanowiącą teren użytkowany rolniczo, w skład której wchodzą:grunty klasy IIIa o powierzchni 1,3151ha, grunty klasy IIIb o powierzchni 1,0708ha oraz grunty klasy IVa o powierzchni 0,6226ha, położonej w miejscowości Szczepanki gmina Łasin, na nieruchomości znajduje się słup wysokiego napięcia, w dziale III księgi wieczystej wpisana jest bezpłatna dożywotnia osobista służebność– dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00055043/4.

Suma oszacowania wynosi 174.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   130.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  17 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) , do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.      Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

obwieszczenie.pdf
wypis z rejestru gruntów.pdf