OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu  19-08-2022r. o godz. 15:00 pod adresem:

AUTO-HANDEL Marek Lewandowski

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Volkswagen Golf Plus 2005r., 1896 cm3, diesel,

popielaty, VIN WBAUS31060A527494 , nr rej. CG 3768A, poj. silnika 1896 cm3, moc 77 kW, kolor popielaty, diesel

1 [szt.] 11 300,00    **) 5 650,00

 

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie sklada się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Opinia rzeczoznawcy