II licytacja nieruchomości – KW: TO1U/00017586/4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI – KW: TO1U/00017586/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie Km 2169/19
na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 9:20 w sali nr 11
w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23
odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej:
86-300 Grudziądz, ul. Bema 37

stanowiącej:

udział nr 3 wynoszący 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, ogrodzonej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, piętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z garażem, o powierzchni użytkowej 168,70 m2, składającym się na parterze: z dwóch pokoi, kuchni, wc, dwóch wiatrołapów, przedpokoju; na piętrze: z trzech pokoi, łazienki, przedpokoju, komunikacji; na poddaszu: z trzech pokoi i komunikacji, oznaczonej jako działka ew. nr 97/3 obręb 0026 Grudziądz o pow. 334 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1U/00017586/4

Suma oszacowania udziału wynosi 187.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124.666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.700,00 zł.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Załączniki:
Ogłoszenie.pdf
Operat szacunkowy.pdf