II licytacja nieruchomości KW: TO1U/00027228/0, TO1U/00017437/5, TO1U/00015023/6, TO1U/00018038/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie Km 4243/18 i inne
na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 10:15 w sali nr 11

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23
odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonych w miejscowości
86-302 Grudziądz, Biały Bór 44B

 stanowiące:

zorganizowaną całość gospodarczą, stanowiące nieruchomości gruntowe zabudowane niepodpiwniczonym budynkiem produkcyjnym z częścią biurową o powierzchni użytkowej
1078,14 m2, w przeważającej części parterowym przeznaczonym do celów produkcyjnych z dobudowaną piętrową częścią biurową oraz zabudowane niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 99,70 m2, oznaczone jako działki ewidencyjne o nr 256/2, 268/2, 269/2, 269/3 obręb 1 Biały Bór, o łącznej powierzchni 0,4979 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW TO1U/00027228/0, TO1U/00017437/5, TO1U/00015023/6, TO1U/00018038/5

Suma oszacowania wynosi 1 549 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 032 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 900,00 zł.     

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń  22 10205011 0000 9602 0253 6837najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru  dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Załączniki:
Ogłoszenie.pdf
Operat szacunkowy.pdf