I licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TO1U/00001385/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcin Burakowski Zastępca Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 w sprawie KM 264/12, 265/12 i 266/12 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 9:35 w sali nr 10 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  86-302 Grudziądz, Dworcowa 49 stanowiącej: 
:

Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem usługowym dwupiętrowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, o powierzchni 2642,04 m2 oraz parterowym budynkiem garażowym o powierzchni 233,38 m2, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 14/2 obręb 61  o powierzchni 0,2942 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00001385/0

Suma oszacowania wynosi  2 335 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 751 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Centrala 36  8300 0009  0007 0304 3000 0010 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Obwieszczenie
Operat szacunkowy