II licytacja nieruchomości TO1U/00013898/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcin Burakowski zastępca Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 w sprawie KM 1140/17 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  86-300 Grudziądz. ul. Bema 37A stanowiącej: 
:

nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o powierzchni 218,17 m2 z dobudowanym budynkiem warsztatowym o powierzchni 57,49m2, położoną w Grudziądzu przy ul. Bema 37A, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 97/4 obręb 26 m. Grudziądz, o powierzchni 0,0294ha dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00018898/6.

Suma oszacowania wynosi  409 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 667,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Centrala 36 8300 0009 0007 0304 3000 0010 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Obwieszczenie o licytacji
Operat szacunkowy