I licytacja ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08-05-2019 r. o godz. 12:00, w lokalu 86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11 
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 

L.p. nazwa ruchomości ilość wartość szacunkowa cena wywołania
1 samochód osobowy BMW 318 kombi rok prod. 2005, nr rej. CGR84GK koloru srebrnego, VIN: WBAEL71030PW64186 1 szt. 3 800,00 2 850,00
1 samochód osobowy BMW 318 e36 rok prod. 1996, nr rej. CGR93LM,  VIN: WBACG51050AM14032 1 szt. 2 600,00 1 950,00

 

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowaniaPrzystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP S.A.  2 O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0253 6837 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^ kpc).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA :
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Pliki do pobrania:
Obwieszczenie
Opinia rzeczoznawcy 1 
Opinia rzeczoznawcy 2