II Licytacja nieruchomości nr KW TO1U/00009859/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komorniczaw Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 w sprawach KM 903/17 i KM 50/18 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2018 r. o godz. 10:15 w sali nr 11 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  86-300 Grudziądz ul. Jesienna 24 stanowiącej: 
:

Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem użytkowym z częścią biurową, jednokondygnacyjnym i powierzchni całkowitej 270m2 oraz blaszanymi budynkami garażowymi o łącznej powierzchni 60m2, działka gruntu oznaczona jako działka ewidencyjna 14 obręb 073 M. Grudziądz o powierzchni 0,1598ha położona w Grudziądzu przy ul. Jesiennej 24 – dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o numerze TO1U/00009859/0.

Suma oszacowania wynosi  378 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 252 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń 22 10205011 0000 9602 0253 6837 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Treść ogłoszenia.pdf