II Licytacja nieruchomości KW TO1U/00036724/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera w sprawie KM 573/18 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14-12-2018 r. o godz. 14:45 w sali nr 8 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23
odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości  86-300 Grudziądz ul. Forteczna 17/8 stanowiącej: 
:

Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 91,70m2, położony na III piętrze (poddasze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu kamienica, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, wraz z udziałem wynoszącym 150/1000 w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku, dla tegoż lokalu Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o numerze KW TO1U/00036724/3

Suma oszacowania wynosi  109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 667,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń 22 10205011 0000 9602 0253 6837 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Treść ogłoszenia.pdf